Sr.No Name Education Designation
1 Deepali Shirgave M.Sc, M.Ed Principal
2 Madhuri Adkar B.A B.Ed PRT
3 Sarika Jamadar / Shinde M.A, B.Ed PGT
4 Anita Patil B.Sc, B.Ed TGT
5 Priti Choudhari B.Pharm B.Ed PRT
6 Kavita Patil M.A B.Ed PRT
7 Mrunal Khairnar B.Sc TTC NTT
8 Priyanka Hedau BCA PRT
9 Pallavi Mestri M.Sc B.Ed PGT
10 Puja Chhabra M.com B.Ed PGT
11 Varsha Tiwari B. Tech TGT
12 Kiran Shahu M.A PGT
13 Bhagyashali Pawar B.Sc B.Ed TGT
14 Ajit Lohar M. A Music Table Teacher
15 Sopan More Sangit Visharad Music Teacher
16 Sujata Maikap BHMS Special Educator
17 Rohini Dhokale B.A M.Lib TGT
18 Komal Shinde M.Sc B.Ed PGT
19 Vaishali Sanglikar M.A B.Ed PGT
20 Swapna Kulkarni M.Sc B.Ed PGT
21 Darshana Mirashi MBA M.Phil PGT
22 Sarika Jagtap M.A B.Ed PGT
23 Rashmi Ugale M. Sc ,B.Ed PGT
24 Pratibha Sahane M. Sc B.Ed PGT
25 Minal Summanwar BHMS CAPEP Councilor
26 Lalita Sirvi B.A Dance Dance Teacher
27 Mr. Bhivaji Sarawade M.A, B.Ped PT Teacher
28 Karuna Yadav M.A. B.Ed PRT
29 Smita Jagtap B.A. B.Ed TGT
30 Mr.Satish Gawai M.com, MBA, GDCA PGT
IMG_5252